card

НОМ

Номын нэр Холбоос Төрөл
Chognii_Zarim zuil urgamaliin uureg Татаж авах
Conserving the World_s Finest Grassland Татаж авах
Fire effets of Produvtivity and Community dynamics of Mongolian Grasslands  Татаж авах
Grazing impacts on natural steppe community of eastern Mongolia Татаж авах
Impacts of grazing on community structure and productivity in a Stippa grandis steppe of eastern Mongolia Татаж авах
Natural restoration of degraded Artemisia community Татаж авах
Sustainable grazing in Cleistogenes community in the steppe of Mongolia. Татаж авах
Vegetation succession in two meadow steppes under influence of grazing in forest-steppe zone of Mongolia Татаж авах
Алаг өвс-үетэнт нугын бүлгэмдлийн экологийн бүлгийн болон амьдралын хэлбэрийн харьцаа өөрчлөгдөх нь  Татаж авах
Алаг өвс-хялгана-ботуульт хээрийн ургацын хөдлөлзүй Татаж авах
Диссертаци_Уулын хээрийн үетэн-алаг өвст бүлгэмдлийн хөдлөлзүй Татаж авах
Дорнод хээрийн бэлчээрийн мониторингийн судалгаа Татаж авах
Мөнгөнморьт ой нугын суурин, түүний хүрээнд явуулж буй судалгааны ажлын үр дүнгээс Татаж авах
О.Чогний_Алаг өвс-хялганат хээрийн ургац мал бэлчээрлэлтийн нөлөөгөөр өөрчлөгдөх нь Татаж авах
Ургамалжилын судалгаанд мониторингийн шугаман цэгийн аргыг хэрэглэсэн нь Татаж авах
Уулын хээрийн бүлгэмдэл дэх зүйлүүдийн үүрэг оролцоо мал бэлчээрлэлтийн нөлөөгөөр өөрчлөгдөх нь Татаж авах
Уулын хээрийн үетэн алаг өвст бүлгэмдэлд эзлэх зүйлийн үүрэг оролцоо Татаж авах
Уулын хээрийн үетэн-алаг өвст бүлгэмдэлд зонхилох зарим зүйл ургамлын хэнзлэлтийн судалгааны үр дүнгээс Татаж авах
Х.Буян-орших_Их нууруудын хотгорын ургамалжилт Татаж авах
Хамгаалалтын нөлөөгөөр хялгананы биоморфологийн байдал өөрчлөгдөх нь Татаж авах