card

Монголын бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбоо

(МБАНХ) бэлчээрийн сэргэх чадавхи, малчдын хамтын оролцоонд тулгуурласан байгууллагыг хөгжүүлэх замаар бэлчээрийн менежментийг төлөвшүүлэх, эрх зүйн орчныг сайжруулах чиглэлээр ажилладаг үндэсний хэмжээний мэргэжлийн байгууллага юм.

Холбооны тухай

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Цааш үзэх
Цааш үзэх
Цааш үзэх

МАЛ СҮРГИЙН БҮТЭЦ

Дэлхий дээрх хамгийн сүүлийн байгалийн бэлчээрийг хамгаалъя

Монгол улс бол дэлхий дээрх таримал ургамал тариалалгүй, унаган байгалиараа үлдсэн цорын ганц хээрийн бэлчээртэй орон юм. Гэвч Монгол орны нийт бэлчээрийн 65 хувь нь унаган төлөв байдлаа алдаж, харилцан адилгүй түвшинд доройтоод байна. Хэрэв энэ хэвээрээ 5-10 жил явбал Монгол орны нийт нутаг дэвсгэрийн 1/3 нь амьдрах боломжгүй болтлоо цөлжих аюул нүүрлээд байна.
Санал өгөх