card

Маягтууд

Гишүүнээр элсүүлэх өргөдөл.

Гишүүний анкет

Хоршооны бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэлийн маягт

Хоршооны бүх гишүүд, тэргүүлэгчдзийн хурлын тогтоол

Хоршооны гишүүдийн сонгуульт ажлын бүртгэлийн маягт

Хоршооны гишүүний бэлтгэх нийлүүлсэн түүхий эд, бүтээгдэхүүний бүртгэл

Хоршооны гишүүний бүтээгдэхүүн бэлтгэн нийлүүлэх, үйлчилгээ авах гэрээ

Хоршооны гишүүний манлайллын бүртгэлийн маягт

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, татварын бүртгэл

оршооны тэргүүлэгч, хяналтын зөвлөлийн гишүүний тангараг