Дорнод Сүхбаатар аймгийн ус, ой, газрын менежментийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй малчдын оролцоотой байгууллагыг бэхжүүлэх, хамтын менежментийн гэрээг боловсронгуй болгох зөвлөх үйлчилгээний гэрээг "Монгол орны хөдөөгийн иргэдийн уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадамж болон эрсдэлийн менежментийг боловсронгуй болгох нь" төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх гэрээг байгууллаа. Тус төслийн гэрээт ажлыг Дорнод Сүхбаатар аймгийн АБАХ-тай хамтран гүйцэтгэж байна. Өнөөдөр /2022.05.16/ Дорнод аймгийн төвд судалгааны ажлаа эхлүүлээд байна.

Н.Ганхуяг