card

“Байгалийн нөөцийн менежмент: Мэдээлэл боловсруулах, үр дүнг тайлагнах, ашиглах ур чадварыг хөгжүүлэх нь” сургалт зохион байгуулагдаж байна

Исланд дахь Нэгдсэн үндэсний байгууллагын дэргэдэх Газрын Доройтлыг бууруулах хөтөлбөр, Монголын ХААИС, МБАНХ, УЦУОСМХ зэрэг байгууллагуудтай хамтран “Байгалийн нөөцийн менежмент: Мэдээлэл боловсруулах, үр дүнг тайлагнах, ашиглах ур чадварыг хөгжүүлэх нь” сэдвийн хүрээнд 7 хоногийн сургалтыг 2017 оны 6 сарын 29-өөс 7 сарын 5-ны өдрүүдэд Монголын нууц товчоо кемп дээр зохион байгуулж байна. Тус сургалтанд Ус цаг уурын улсын сүлжээ, газрын харилцаа, их дээд сургуулиудын төлөөлөл бүхий 10 байгууллагын 25 мэргэжилтэн, Улаанбаатар хот, аймаг орон нутгаас хамрагдаж байна.