Швейцарын Хөгжлийн Агентлагын Ногоон Алт Малын Эрүүл мэнд төсөлтэй хамтран Хүнс Хөдөө Аж Ахуй Хөнгөн Үйлдвэрийн яамны Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн хөгжлийн төв сүүний гарал үүсэл, чанарын цахим мөшгих системийг хөгжүүлэн бэлчээрийн малын гаралтай түүхий эд бэлтгэлийн “Хариуцлагатай Нүүдэлчид” зохистой дадлын стандарттай хэрхэн уялдах, малын түүхий эдийн чанар бэлчээрийн төлөв байдал, малын эрүүл мэндтэй хэрхэн холбогдохын амжиллтай туршлаа.