Хадгаламж зээлийн хоршооны програм суулгах дараалал

Хадгаламж зээлийн хоршоод дараахь 3 төрлийн програм суулгах боломжтой.

 1. Интерактив компанийн Спинел програм
 2. Грейсити компанийн Polaris програм
 3. Тэнгэрсистемсийн Geniusbanker програм

МOCCU-ын гишүүн ХЗХ-дод Интерактив компаний Спинел програмыг хямдралтай үнээр суулгах боломжийг олгодог. 

 1. Интерактивтай холбогдож уулзалтын цаг авах Утас: 7000 2626
 2. 1-2 долоо хоногийн өмнө захиалга өгнө.
 3. Хуваарьт сургалтын өдөр товлогдсон эсэхийг лавлах, хэрэв зарласан бол тухай өдрүүдэд хамрагдахыг эрмэлзэх
 4. Компьютероо бэлтгэж очих /төслийн хөтөлбөрт хамрагдсан бол МБАНХ-с авна/
 5. Лицензийн төлбөрөө төлсөн баримт /MOCCU-д элссэн батламжтай бол хөнгөлөгдөнө. ХЗХ өөрсдөө төлөөд АБАХ төсвөөс дараа нөхөн санхүүжилтээр авна/
 6.  Аудитлагдсан баланс, СЗХ өгсөн оны эцсийн тайлан, үлдэгдэл, дэлгэрэнгүй үлдэгдлийн хамт /зээл, хадгаламж, авлага өглөг, хөрөнгийн жагсаалт г.м/
 7. Нэвтрүүлэлт, ашиглалтын гэрээ байгуулах, хуваарь гаргах
 8. Суулгалт нэвтрүүлэлтийн явцад ашиглах зөвлөгөө, зааварчилгаа тэмдэглэж авах

Утас: 7000 2626
Хаяг: https://w3w.co/богц.шаглах.перц

Дэлгэрэнгүй: https://www.ibi.mn/