Монголын бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбооны Зөвлөх Б. Мэнджаргал орон нутагт ажилласан талаараа мэдээлэл өгөв.