card

Structure

Монголын бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбооны бүтэц, зохион байгуулалтын зураг

Гишүүнчлэлтэй, гишүүд болон нийгэмд үйлчилдэг, ашгийн төлөө бус, төрийн бус байгууллага


Эрхэм зорилго

Монгол улсын малчдын байгууллагын хөгжилд тэргүүлэгч, идэвхтэй хувь оруулагч байх, түүнчлэн Монгол улсад бэлчээр ашиглалтын таатай орчинг бүрдүүлэх, малчдын нийгэм, эдийн засгийн хэрэгцээг хангахад гол дэмжигч, урагшлуулан чиглүүлэгч байгууллага байх.

Алсын хараа

Эрүүл бэлчээр-Эрүүл мал-Эрүүл хүнс-Эрүүл Монгол Хүн

Стратегийн зорилтууд

  • Малчдын байгууллагын менежментийг боловсронгуй болгох
  • Малчдын байгууллагын хүний нөөцийг хөгжүүлэх
  • Малчдын байгууллагын эгнээг өргөтгөж, эдийн засгийн чадавхийг бэхжүүлэх
  • Малчдын байгууллагын гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх
  • Төр, малчдын байгууллагын түншлэлийг өргөжүүлэн бэхжүүлэх

Монголын бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбооны бүтэц, зохион байгуулалт

Монголын Бэлчээр Ашиглагчдын Нэгдсэн Холбооны удирдах зөвлөл 21 аймаг,  нийслэлийн бэлчээр ашиглагчдын болон сургалт, судалгаа, эрдэм шинжилгээ, бизнесийн байгууллагын төлөөллөөс бүрдэх ба гүйцэтгэх баг,  бодлогын болон хяналтын зөвлөлтэй.

Хүндэт гишүүд

Хяналтын зөвлөлийн гишүүд

Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд

Гүйцэтгэх баг

Аймгийн Бэлчээр Ашиглагчдын Холбооны гүйцэтгэх баг