Бэлчээрт халтай ургамлуудыг мэддэг байх нь бэлчээрээ сэргээхэд тустай