card

Үйл ажиллагаа, зарчим

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН АЖИЛ ҮҮРГИЙН ХУВААРИЙН ЗӨВЛӨМЖ, САНАЛ

1. Тэргүүлэгчдийн ажлын хуваарь

Хоршооны дарга, тэргүүлэгчдийн дарга

Тэргүүлэгч-1 Тэргүүлэгч-2

Гишүүнчлэлийн асуудал, бүртгэл хөтлөлт

Хоршооны санхүү, ХНХ, нөөцийн сан, ашиг, орлого хуваарилалт Гишүүдийн дэвтэр хөтлөлт

Эрх зүй буюу дүрэм, заавар, журмын иж бүрдэл, мөрдөлт

Түүхий эдийн бэлтгэл, хангамж Хоршооны манлайлал, алдаршуулалт, урамшуулал

Стратегийн бүрдэл ба бизнес төлөвлөлт

Аж ахуй ба орчны тохижилт Хоршооны жил, улирал, сар бүрийн буюу үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй төлөвлөлт

Бүх гишүүдийн болон төлөөлөгчдийн хурал зохион байгуулалт, баримтын бүрдэл, баталгаажилт

Тэргүүлэгчдийн хурал зохион байгуулалт, баримтын бүрдэл, баталгаажилт Хоршооны сурталчилгаа ба маркетинг

Хоршооны албан хэрэг хөтлөлт, хавтасжуулалт, хадгалалт, хамгаалалт

Аж ахуйн гэрээ, хэлцлийн асуудал Хоршооны мэдээллийн самбар, сүлжээ

Техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн хангамж, ашиглалт

Тээврийн хэрэгслийн асуудал Аймаг, сумын түвшний хамтын ажиллагаа

Салбарын түвшний хамтын ажиллагаа ба түншлэл

Гишүүдийн болон нэгдсэн сургалт, зөвлөгөөний зохион байгуулалт, үр дүн  

Гүйцэтгэх болон ажлын албаны асуудал

   

Гишүүдийн бүлэг-1

Гишүүдийн бүлэг-2 Гишүүдийн бүлэг-3

Бизнес-1

Бизнес-2 Бизнес-3

А-2. Таван тэргүүлэгчтэй хувилбар

Хоршооны дарга, тэргүүлэгчдийн дарга

Тэргүүлэгч-1 Тэргүүлэгч-2 Тэргүүлэгч-3 Тэргүүлэгч-4

Гишүүнчлэлийн асуудал, бүртгэл хөтлөлт

Техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн хангамж, ашиглалт Хоршооны санхүү, ХНХ, нөөцийн сан, ашиг, орлого хуваарилалт Тэргүүлэгчдийн хурал зохион байгуулалт, баримтын бүрдэл, баталгаажилт Хоршооны манлайлал, алдаршуулалт, урамшуулал

Стратегийн бүрдэл ба бизнес төлөвлөлт

Салбарын түвшний хамтын ажиллагаа ба түншлэл Аж ахуй ба орчны тохижилт Аж ахуйн гэрээ, хэлцлийн асуудал Хоршооны жил, улирал, сар бүрийн буюу үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй төлөвлөлт

Бүх гишүүдийн болон төлөөлөгчдийн хурал зохион байгуулалт, баримтын бүрдэл, баталгаажилт

Гишүүдийн болон нэгдсэн сургалт, зөвлөгөөний зохион байгуулалт, үр дүн Гишүүдийн дэвтэр хөтлөлт Түүхий эдийн бэлтгэл, хангамж Хоршооны сурталчилгаа ба маркетинг

Гүйцэтгэх болон ажлын албаны асуудал

Хоршооны албан хэрэг хөтлөлт, хавтасжуулалт, хадгалалт, хамгаалалт Аймаг, сумын түвшний хамтын ажиллагаа Эрх зүй буюу дүрэм, заавар, журмын иж бүрдэл, мөрдөлт Хоршооны мэдээллийн самбар, сүлжээ

Гишүүдийн бүлэг-1

Гишүүдийн бүлэг-2 Гишүүдийн бүлэг-3 Гишүүдийн бүлэг-4 Гишүүдийн бүлэг-5

Бизнес-1

Бизнес-2 Бизнес-3 Бизнес-4 Бизнес-6

A-3. Долоон тэргүүлэгчтэй хувилбар

Хоршооны дарга, тэргүүлэгчдийн дарга

Гишүүнчлэлийн асуудал, бүртгэл хөтлөлт Бүх гишүүдийн болон төлөөлөгчдийн хурал зохион байгуулалт, баримтын бүрдэл, баталгаажилт Гүйцэтгэх болон ажлын албаны асуудал Стратегийн бүрдэл ба бизнес төлөвлөлт

Тэргүүлэгч-1

Техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн хангамж, ашиглалт Тээврийн хэрэгслийн асуудал Хоршооны мэдээллийн самбар, сүлжээ Хоршооны сурталчилгаа ба маркетинг

Тэргүүлэгч-2

Хоршооны албан хэрэг хөтлөлт, хавтасжуулалт, хадгалалт, хамгаалалт Хоршооны жил, улирал, сар бүрийн буюу үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй төлөвлөлт  Аж ахуй ба орчны тохижилт Гишүүдийн бүлэг-1

Тэргүүлэгч-3

Гишүүдийн болон нэгдсэн сургалт, зөвлөгөөний зохион байгуулалт, үр дүн Тэргүүлэгчдийн хурал зохион байгуулалт, баримтын бүрдэл, баталгаажилт Гишүүдийн бүлэг-2 Бизнес-1

Тэргүүлэгч-4

Салбарын түвшний хамтын ажиллагаа ба түншлэл Аймаг, сумын түвшний хамтын ажиллагаа Гишүүдийн бүлэг-3 Бизнес-2

Тэргүүлэгч-5

Хоршооны санхүү, ХНХ, нөөцийн сан, ашиг, орлого хуваарилалт Гишүүдийн дэвтэр хөтлөлт Гишүүдийн бүлэг-4 Бизнес-3

Тэргүүлэгч-6

Түүхий эдийн бэлтгэл, хангамж Аж ахуйн гэрээ, хэлцлийн асуудал Гишүүдийн бүлэг-5 Бизнес-4

Тэргүүлэгч-7

Хоршооны манлайлал, алдаршуулалт, урамшуулал Гишүүдийн дэвтэр хөтлөлт Хоршооны манлайлал, алдаршуулалт, урамшуулал  Бизнес-5

Б. Хяналтын зөвлөлийн гишүүдийн ажлын хуваарь

Б-1. Гурван гишүүний бүрэлдэхүүнтэй хувилбар

Хяналтын зөвлөлийн дарга

Хяналтын зөвлөлийн орлогч дарга Хяналтын зөвлөлийн гишүүн

Зөвлөлийн жил, улирал, сарын ажлын төлөвлөгөө

Тэргүүлэгчдийн үйл ажиллагааны хяналт Гишүүдийн үүргийн биелэлтийн хяналт

Бүх гишүүдийн хурлын шийдвэрийн хэрэгжилт

Хоршооны санхүүгийн асуудал Төлөвлөгөөт хяналт, шалгалт

Хяналтын зөвлөлийн хурал зохион байгуулалт, баримтын бүрдэл, баталгаажилт

Хяналтын зөвлөлийн мэдээ, тайлан Гишүүд, тэргүүлэгчдийн манлайлал

Аж ахуйн гэрээ, хэлцлийн биелэлт

Жилийн ажлын тайлан ба бүх гишүүдийн хуралд мэдээлэх Томилолтын үр дүн, хяналт

Сургалт, зөвлөгөөний ажлын зохион байгуулалт, үр дүн

Мэдээллийн самбар, хуудас гаргалт Гишүүдийн дэвтэр хөтлөлт

Гишүүдийн бүлэг-1

Гишүүдийн бүлэг-2 Гишүүдийн бүлэг-3

Бизнес-1

Бизнес-2 Бизнес-3

Б-1. Таван гишүүний бүрэлдэхүүнтэй хувилбар

Хяналтын зөвлөлийн дарга

Хяналтын зөвлөлийн орлогч дарга Хяналтын зөвлөлийн гишүүн-1 Хяналтын зөвлөлийн гишүүн-2 Хяналтын зөвлөлийн гишүүн-3

Зөвлөлийн жил, улирал, сарын ажлын төлөвлөгөө

Тэргүүлэгчдийн үйл ажиллагааны хяналт Гишүүдийн үүргийн биелэлтийн хяналт Аж ахуйн гэрээ, хэлцлийн биелэлт Томилолтын үр дүн, хяналт

Бүх гишүүдийн хурлын шийдвэрийн хэрэгжилт

Хоршооны санхүүгийн асуудал Төлөвлөгөөт хяналт, шалгалт

Сургалт, зөвлөгөөний ажлын зохион байгуулалт, үр дүн

Хяналтын зөвлөлийн мэдээ, тайлан

Хяналтын зөвлөлийн хурал зохион байгуулалт, баримтын бүрдэл, баталгаажилт

Жилийн ажлын тайлан ба бүх гишүүдийн хуралд мэдээлэх Гишүүдийн дэвтэр хөтлөлт Мэдээллийн самбар, хуудас гаргалт Гишүүд, тэргүүлэгчдийн манлайлал

Гишүүдийн бүлэг-1

Гишүүдийн бүлэг-1 Гишүүдийн бүлэг-2 Гишүүдийн бүлэг-3 Гишүүдийн бүлэг-4

Бизнес-1

Бизнес-2 Бизнес-3 Бизнес-4 Бизнес-5
АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ, ЗААВАРЧИЛГАА

Албан хэрэг хөтлөлтийн зорилго, ач холбогдол:

 • Түүхэн
 • Лавлагаа
 • Нотлох баримт
 • Байгууллагын соёл

Байгууллага өөрийн онцлогт тохирсон “Албан хэрэг хөтлөлтийн зааврыг” боловсруулан мөрдөж болно

Байгууллага нь эрх хэмжээнийхээ хүрээнд удирдлагын үйл ажиллагааг баримтжуулдаг. Үүнд:

 • Албан бичиг
 • Акт
 • Гэрээ
 • Дүрэм,журам,заавар
 • Илтгэх хуудас,илтгэл,тайлан
 • Тогтоол,зарлиг,захирамж,тушаал,шийдвэр
 • Төлөвлөгөө,удирдамж
 • Хуралдааны тэмдэглэл /тэмдэглэл, протокол/
 • Тодорхойлолт зэрэг зохион байгуулалт, захирамжлалын баримт бичиг гаргана.

Зохион байгуулалт захирамжлалын баримт бичгийг А-4/210х297/, /297х210/ А-5 /210х148/ хуудсанд шаардлагын дагуу үйлдэнэ 

Баримт бичгийн бүрдэл

 • Байгууллагын билэгдэл тэмдэг/лого/
 • Байгууллагын нэр
 • Баримт бичгийн нэр
 • Огноо
 • Дугаар
 • Байгууллагын оршин буй газар /хаяг/шуудангийн индекс, факс, телексийн дугаар,
 • Хүлээн авагчийн нэр
 • Тэргүү/утга/
 • Бичвэр
 • Хавсралтын тухай
 • Баримт бичгийн хувь хүлээн авагч
 • Албан тушаалын нэр гарын үсэг, түүний тайлал
 • Тамга, тэмдэг

Хуулга буюу үлдэх хувийн арын хуудасны зүүн доод буланд

 • баталсан, зөвшөөрсөн гарын үсэг
 • боловсруулсан гарын үсэг
 • хянасан гарын үсэг
 • хэвлэгдсэн хувийн тоо 

Баримт бичгийн бүрдлийг

 • толгойн хэсэг
 • бичвэрийн хэсэг 
 • баталгааны хэсэг гэж 3 хуваана

Толгойн хэсэг

 • байгууллагын бэлэгдэл
 • байгууллагын нэр
 • баримт бичгийн нэр/албан бичгээс бусад/
 • огноо

Билэгдэл

 • А-4 хуудсанд  бэлэгдэл тэмдэг/20х24/мм
 • А-5 хуудсанд бэлэгдэл /16х20/мм хэмжээтэй байна

Огноог он, сар, өдөр гэсэн дарааллын дагуу

 • Зөвхөн араб тоогоор тэмдэглэнэ 
 • А-4 хуудсанд бүрэн бичилт хийнэ
 • Жишээ нь: 2007 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр
 • А-5 хуудсанд товчилсон байдлаар бичнэ
 • Жишээ нь: 2007.01.12

Албан бичгийн дугаар

Тухайн зохион байгуулалтын нэгжийн индекс болон бүртгэлийн дугаараас бүрдэнэ /3/20/

 • 3 индексийн дугаар
 • 20 бүртгэлийн дугаар
 • Тогтоол, тушаал, шийдвэр зэрэг баримт бичгийг оны эхнээс дугаарлана

Хаягийг:

Улаанбаатар-210646, факс-/976-11/-280000, утас-980001, цахим шуудан [email protected] маягаар бичсэн байна

Хүлээн авагчийг хаяглахдаа:

 • хүлээн авагчийн нэрийг өгөх оршихын 
 • байгууллагыг харьяалахын
 • албан тушаалыг нэрлэхийн ялгалаар тус тус бичнэ
 • Хүний нэрээр хаяглахдаа хаяглагчийн овгийн эхний үсгийг
 • Овгийн эхний үсгийг мэдэхгүй бол “ноён”, “хатагтай” гэсэн үгсийг хэрэглэнэ./ Жишээ нь: н.ДЭЛГЭРТ  гэж/
 • Удирдах албан тушаалтанд илгээх бичигт “танаа” үгийг хэрэглэж болно
 • Баримт бичгийг нэг төрлийн хэд хэдэн байгууллагын нэрээр хаяглахдаа
 • -Нийтлэг нэрээр бичнэ ж-нь: АЙМГУУДЫН ЗДТГ-ын ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭСТ
 • Нэр зааж хаяглаж болно ...... ХХК-ИЙН ЗАХИРАЛ У.ДАВААД
 • Хоёр болон түүнээс дээш нэр бичиж болно       .... НАРТ
 • Хаягт цэргийн болон бусад цолыг зааж бичиж болно /ДОКТОР, ДЭСЛЭГЧ ГЕНЕРАЛ г.м./ 

Хэвлэмэл хуудас хэрэглэдэггүй тохиолдолд бичгийн нүүрийг хуудасны зүүн дээд өнцөгт дарж стандарт шаардлагын дагуу бусад бүрдлийг бичнэ

Бичвэрийн бүрдэл

 • Агуулгыг товч илэрхийлсэн тэргүү зохиож бичнэ
 • Тэргүүг нэг өгүүлбэрт багтаан үеэр таслалгүй бичнэ
 • Хэд хэдэн асуудал тусгагдсан бол тэргүүг ерөнхий бичиж болно.

Бичвэр үндсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ

 • Бичиг баримтыг зохион бүрдүүлсэн үндэслэл
 • Санал, дүгнэлт, шийдвэр
 • Зарим тохиолдолд зөвхөн 2 дахь хэсгээс бүрдэж болдог /тэмдэглэх хэсэггүй тушаах/

Бичвэрт тавигдах шаардлага

 • Хэл найуулга нь утга төгөлдөр товч тодорхой
 • Засваргүй
 • Албаны хэллэгээр /этгээд болон бүдүүлэг үг хэрэглээгүй/
 • Зөв бичгийн дүрмийн дагуу бичсэн
 • Бүлэг зүйл заалтыг тоогоор буюу үсгээр дугаарлаж  ширээс татаж болно
 • Хэрэв хавсралттай бол хавсралтын дугаарыг зааж өгнө
 • Хавсралтын баруун дээд өнцөгт хэдэн оны хэддүгээр тушаал, шийдвэрийн хавсралт болохыг тэмдэглэнэ

Бичгийн хувийг байгууллага, иргэнд явуулсан тухай тэмдэглэлийг эцэст нь бичнэ

 • Баримт бичгийн баталгааны хэсэг
 • Эрх бүхий албан тушаалын нэр
 • Гарын үсэг
 • Гарын үсгийн тайлал
 • Эрх бүхий албан тушаалтны эзгүйд: 
 • -Орлож байгаа албан тушаалтан албан тушаалын нэрийн ард холбох зураас зурж заахын тийн ялгалын дагавар хэрэглэнэ
 • -Үүрэг гүйцэтгэч толгойлж байгаа бол албан тушаалын ард “үүрэг гүйцэтгэгч”гэж бичнэ
 • Адил эрх бүхий байгууллагууд баримт бичиг хамтран гаргавал уг ажлыг зохион байгуулахад гүйцэтгэж байгаа үүргийн дарааллаар байгууллагын нэр, албан тушаалын нэр, гарын үсэг, тайлал зэргийг бичнэ.

Аливаа зөвлөл, ажлын хэсгээс гарсан баримт бичигт /баталгааны хэсэгт/ дарга, гишүүд, нарийн бичгийн дарга гэх мэтчилэн албан тушаал, овгийн эхний үсэг нэр зэргийг гарын үсэг зурах зайтай бичнэ.

Жишээ нь:

Комиссын дарга: Л.ДОРЖ
Гишүүд: Д.БАТ
Нарийн бичгийн дарг: Н.СУВД

АНХАН ШАТНЫ ХОРШОО БҮРТГҮҮЛЭХ ДАРААЛАЛ

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

/500 төгрөг Улсын бүртгэлийн газрын холбогдох дансанд тушаана/

Үүсгэн байгуулагч эсвэл итгэмжлэгдсэн хүн иргэний үнэмлэхтэй /хуулбар байж болно/ ирж, Улсын бүртгэгчээс нэрийн баталгаажуулалтын хуудас авна. Банкинд мөнгө тушаасан баримттай ирэх эсвэл дурын банкны VISA картыг нэр олгох цонхонд уншуулж төлөх боломжтой

2

Улсын тэмдэгтийн хураамж  төлсөн баримт

/44000 төгрөг Улсын бүртгэлийн газрын холбогдох дансанд тушаана/

Эдгээр дансанд тушаасан баримтаа авч ирэх, эсхүл бүртгэл хийлгэх үедээ дурын банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой

3

УБ-03 маягтыг бөглөх 

/1 хувь /

www.burtgel.gov.mn/service/  хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой

4

Гишүүдээс хоршоонд оруулсан хөрөнгийг нотлох баримт

Гишүүд банкинд данс нээлгэж, хоршоонд нийлүүлсэн хөрөнгийг байршуулсан баримтаа авч ирэх. /Хоршооны тухай хуулийн 16 дугаар зүйл/

5

Хоршоог үүсгэн байгуулах тухай бүх гишүүдийн хурлын тогтоол, тэмдэглэл

/1  хувь/

Тогтоолд: 
 • оноосон нэр, 
 • хаяг, 
 • үүсгэн байгуулах тухай, 
 • эрхлэх үйл ажиллагааг тусгаж, 
 • хоршооны дарга, тэргүүлэгчид, хяналтын зөвлөлийн гишүүдийг сонгож, 
 • хоршооны дүрмийг хавсралтаар батлан, 
 • бүх гишүүд гарын үсгээ зурсан байна. 
 • Хэлэлцсэн асуудлаар хурлын тэмдэглэл үйлдэж, хурлын дарга, тэргүүлэгчид гарын үсгээр баталгаажуулсан байна

6

Дүрэм

/2 хувь/

Хоршооны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлд заасан зүйлийн тусгаж, хоршооны бүх гишүүд гарын үсэг зурж баталгаажуулна. /Хоршооны тухай хуулийн 11.2.1/

7

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

/1 хувь/

Үүсгэн байгуулагч хоршооны гишүүдийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлэх шаардлагагүй/

8

Хуулийн этгээд байрших хаягийн нотлох баримт

/1 хувь/

Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсхүл түрээсийн гэрээний хуулбар. Аль нэг үүсгэн байгуулагчийн гэрийн хаягаар бүртгүүлэх бол иргэний үнэмлэхийн хуулбар
ХОРШОО БАЙГУУЛАГДСАНЫ ДАРАА НЭН ТЭРГҮҮНД ХИЙХ АЖЛУУД

Нэг: Дүрэмдээ нийцсэн журмуудын төслийг  тэргүүлэгчдийн зөвлөл боловсруулан батлаж мөрдөж ажиллана. /шаардлагатай бол бүрх гишүүдийн хурлаар батлан хэрэгжүүлж ажиллаж болно/ ҮҮНД:

 • Гишүүн элсүүлэх журам
 • Тэргүүлэгчдийн ажиллах журам
 • Хяналтын зөвлөлийн ажиллах журам
 • Хувь Нийлүүлсэн хөрөнгийн журам
 • Хоршооны нөөцийн сангийн журам
 • Түүхий эд бүтээгдэхүүний борлуулалтанд үнийн зөрөө олгох журам
 • Ашиг хувиарлах журам
 • Гишүүдийн манлайлах дүгнэж урамшуулах журам

Хоёр: Хоршооны хөгжлийн стратеги төлөвлөгөөг тэргүүлэгчдийн зөвлөл боловсрүүлан бүх гишүүдийн хурлаараа хэлэлцэж батлана.

Гурав: Хоршоо нь өөрийн үндсэн үйл ажиллагааны  болон туслах бизнесүүд дээрээ жил бүр бизнес төлөвлөгөө боловсруулан батлаж мөрдөж , хэрэгжүүлэн ажиллаж үр ашгийг тооцож явна.